Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Net-Com ApS 
DK37797782
Svanekevej 12 7400 Herning 
Info@net-com.dk
+45 39 39 09 02

 

Betaling

Erhvervskunder har mulighed for at oprette en kreditkonto. Formular findes under Din konto på forsiden.

Dankort/VISA MasterCard og MobilePay

Vi tager ikke kortgebyrer.

Beløbet hæves først på din konto, når varen afsendes.

 

Fragt

Leveringstid fremgår af hvert enkelt produkt. Vi bestræber os på at kunne levere dine vare indenfor 1-6 arbejdsdage.

Pris for levering i DK fra 89 kr. 

Fragtfri ved ordre over 4500 kr. dog debiteres der efterfølgende altid fragt ved levering til pakkeshop

Paraboler og kabel på trætromler, debiteres altid fragt.  

Kontakt os for levering uden for Danmark.

Du modtager altid en mail fra os, med Track and Trace nummer, når din ordre forlader vores lager

 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Net-Com ApS. CVR 37797782 for salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til erhvervskunder B2B.


Betingelserne udgør sammen med Net-Com ApS tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Net-Com`s salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Net-Com ApS udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

 

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

 

Produkter og ydelser.

Produkter og ydelser som Net-Com ApS sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Virksomheden sælger og leverer reservedele til et produkt i mindst 12 måneder efter, at det er leveret til kunden.

Tilknyttede ydelser, som Net-Com ApS sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter og ydelser, leveres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Net-Com ApS sælger og leverer til kunden, er beregnet til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Net-Com ApS i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til  andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Net-Com ApS, i det omfang Net-Com ApS måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

 

Pris og betaling.

Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Net-Com ApS gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Net-Com ApS bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter modtagelsen af skriftlig faktura, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Forsinket betaling:
Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Net-Com ApS er uden ansvar for, har Net-Com ApS ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

 

Ophævelse:

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Net-Com ApS, har Net-Com ApS ud over rente ret til at ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser:
Tilbud. Net-Com ApS tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Net-Com ApS i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Net-Com ApS, medmindre Net-Com ApS meddeler kunden andet.

Ordrer: Kunden skal sende ordrer på produkter og ydelser til Net-Com ApS skriftligt. Ved telefonordre henvisers til vores handels og leringsbetingelser.

 

Ordrebekræftelser:                                                                                                                                                                                               

Net-Com ApS tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest to arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde virksomheden. Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Net-Com ApS skriftlige accept.

Uoverensstemmende vilkår.

Hvis Net-Com ApS bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Net-Com ApS skriftligt senest to arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Levering:
Leveringsbetingelse. Net-Com ApS leverer alle solgte produkter og reservedele.

Leveringstid. Net-Com ApS leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Net-Com ApS Ordrebekræftelse. Net-Com ApS har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Net-Com ApS. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Net-Com ApS, kan den ikke senere gøres gældende.

Forsinket levering

Meddelelse.

Hvis Net-Com ApS forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Net-Com ApS kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Ophævelse.

Hvis Net-Com ApS undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 30 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Net-Com ApS. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

Reklamationsret.
Net-Com ApS garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under reklamatrionsret, udgør perioden 12 måneder fra udskiftning,dog maksimalt 14 måneder fra oprindelig levering.

Undtagelser. Net-Com ApS reklamationsret omfatter ikke sliddele, fejl eller mangler, der skyldes almindelig slitage, opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Net-Com ApS instruktioner eller almindelig praksis, reparation eller ændring udført af andre end Net-Com ApS, og andre forhold, som Net-Com ApS er uden ansvar for.

Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i perioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Net-Com ApS. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Net-Com ApS, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Net-Com ApS de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Net- Com ApS beder om.

Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Net-Com ApS har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Net-Com ApS kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Net- Com ApS. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Net-Com ApS. Net-Com ApS bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Net-Com ApS har afgivet meddelelse til kunden om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti,hjælper Net-Com ApS fejlen eller manglen ved at udskifte eller reparere defekte dele, eller sende dele til kunden med henblik på kundens egen skiftning eller reparation. Der må dog forventes betydelig længere reparationstid hvis fejlen skal udbedres af tredjepart. Herunder udbedring af software, problemer med produktion grundet materialemangel m.m.

Ophævelse. Hvis Net-Com ApS undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af reklamationsret inden rimelig tid efter, at Net-Com ApS har givet meddelelse til kunden  af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Net-Com ApS. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser. Returnering af produkter kan kun ske efter skriftlig accept fra Net-Com. Ikke accepterede tilbageleveringer, vil blive afvist og sendt tilbage på afsenders regning. Der ydes ikke returret på bestillingsvare.

Ansvar
Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Produktansvar.

Net-Com ApS er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløs holde Net-Com ApS, i det omfang Net-Com måtte ifalde produktansvar herudover.

Ansvarsbegrænsning.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Net-Com ApS ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 10 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Net-Com ApS netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Net-Com ApS har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Net-Com ApS ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab,herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Net-Com ApS ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Net-Com ApS kontrol, og som Net-Com ApS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempel på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, pandemi, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Immaterielle rettigheder
Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Net-Com ApS.

Krænkelse. Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Net-Com ApS for egen regning: sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris  med fradrag af 30 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters, reservedeles eller tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

Fortrolighed

Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Net-Com ApS erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Net-Com ApS fortrolige oplysninger som beskrevet. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Varighed. Kundens forpligtelser gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

Behandling af personhenførbare oplysninger
Behandling. Net-Com ApS behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation med Kunden. 

Den registreredes rettigheder. Net-Com ApS efterlever de registreredes rettigheder (bla. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering). 

Opbevaring og videregivelse. Net-Com ApS opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne  behandles. Net-Com ApS hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept. 

Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Net-Com ApS på mail Gert@net-com.dk

Gældende ret og værneting
Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.
 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 01-01-21

 

 

 

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 

Hent fortydelsesformular (ret til og gem som PDF)